Odstúpenie od kúpnej  zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.

Komu:            Viera Bryndziarová

s miestom podnikania:       Setechov 512, 013 53 Petrovice,

         Slovenská republika

                   adresa prevádzkarne:        Lombardiniho 208/4, 014 01 Bytča,

                                                                            Slovenská republika

IČO:                               40 067 271

DIČ:                               …

zapísaný:               Živnostenský register vedený Okresným úradom Žilina, č. živn. reg.: 501-3281

Kontaktné údaje:

e-mail:        ….

telefón:

Týmto oznamujem, že odstupujem od (označte jednu z možností):  :

kúpnej zmluvy na tento tovar    ………………………………………………………………………

□ zmluvy o poskytnutí tejto služby          ………………………………………………………………………

Dátum objednania:                   ……………………

Dátum prijatia:               …………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa:         ……………………………………………………………………..

Adresa spotrebiteľa:       ………………………………………………………………………………

Žiadam o vrátenie (označte jednu z možností)

□     Plnej fakturovanej sumy (všetok tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

□     Čiastočnej fakturovanej sumy (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)  Špecifikujte tovar: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Celková suma k vráteniu: …………………….

Sumu žiadam zaslať :

  • Poštovým poukazom na moju adresu
  • Prevodom na účet č.: ……………………………………. IBAN: ………………………………….

V …………………………., dňa: ……………..       

Podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): …………………………………

Príloha č.3                                                              

POUČENIE

 o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie

od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z.

1.        Právo na odstúpenie od zmluvy

         Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia   dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a) uzavretia zmluvy v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,

b)  keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru,

c)  keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar,      ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke dodáva oddelene,

d) keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme posledný  diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúcich z viacerých dielov alebo kusov,

e) keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme prvý dodaný tovar, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (formulár na odstúpenie od zmluvy), ktoré bude doručené na:

–   adresu prevádzky predávajúceho:  Viera Bryndziarová, Lombardiniho 208/4, 014 01 Bytča,

elektronicky: e-mail: rbryndziar@azet.sk ak kupujúci využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci kupujúcemu bezodkladne potvrdí (napr. e-mailom).

2.        Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

Platby budú kupujúcemu vrátené bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude realizovaná spôsobom platby, ktorý si na oznámení zvolí kupujúci, bez účtovania ďalších poplatkov.

Platby za zakúpený tovar Vám budú uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho čo nastane skôr. To neplatí ak sa kupujúci s predávajúcim dohodnú, že v prípade odstúpenia od zmluvy tovar vyzdvihne kupujúci.

 V prípade odstúpenia od zmluvy možno tovar vrátiť:

– osobne, na adrese prevádzky: Viera Bryndziarová, Lombardiniho 208/4, 014 01 Bytča,

– zaslaním tovaru späť na adresu predávajúceho uvedenú vyššie,

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak tovar bude odoslaný na adresu predávajúceho pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť, že vracaný tovar vyzdvihne predávajúci osobne.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci a zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností  a funkčnosti tovaru.

X