Reklamačný poriadok

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Reklamáciu je možné uplatniť u

                      Viera Bryndziarová

s miestom podnikania:        Setechov 512, 013 53 Petrovice,

                            Slovenská republika

                                      adresa prevádzkarne:        Lombardiniho 208/4, 014 01 Bytča,

                                                                            Slovenská republika

IČO:                                40 067 271

DIČ:                               SK1045574145

zapísaný:                                   Živnostenský register vedený Okresným úradom Žilina, č. živn. reg.: 501-3281

Kontaktné údaje:

e-mail:         rbryndziar@azet.sk  

telefón:        0917972189

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho   v elektronickom obchode na internetovej stránke obchodu predávajúceho ako aj na tovar zakúpený na prevádzke firmy s tým, že v prípade ak platné právne predpisy Slovenskej republiky stanovujú pre spotrebiteľa iné podmienky reklamácie ako sú uvedené v tomto Reklamačnom poriadku má prednosť platná právna úprava.
 1. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru na mieste predaja alebo po doručení pred osobou, prostredníctvom ktorej predávajúci  dopravil tovar kupujúcemu.
 1. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.
 1. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho alebo na prevádzke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste, alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 2. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 3. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
  doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.     Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 1. V mieste určenom podľa bodu 1.8 tohto reklamačného poriadku na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 1. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 1. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom.
 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná       v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný tovar rovnakého druhu a s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:

1.    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

 1. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 2. uplynutím záručnej doby tovaru,
 3. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 4. akýmkoľvek mechanickým zásahom do predaného tovaru osobou inou ako predávajúcim, ktorým dôjde k poškodeniu označenia predávajúceho nachádzajúcom sa na predanom tovare. Toto označenie sa nachádza na rôznych miestach tovaru a slúži na identifikáciu tovaru predávaného predávajúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 8. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 2. odovzdaním opraveného tovaru,
 3. výmenou tovaru,
 4. vrátením kúpnej ceny tovaru – pozn.: za tovar zakúpený na predajni  bez reklamačného konania predávajúci hotovosť nevracia,
 5. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 6. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 7. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Pri veľkoobchodnom odbere platí 6 mesačná záruka, ak nie je dohodnuté inak. To neplatí v prípade predaja už použitých vecí. V takýchto prípadoch je záručná doba pri spotrebiteľných zmluvách 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 1. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky bezplatné.
 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.12. týchto reklamačných podmienok nasledujúcim spôsobom:
 2. predávajúci zabezpečí odstránenie vady
 3. predávajúci vadný tovar vymení.
 1. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, alebo o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, predávajúci vybaví  v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.12. týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 2. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov,
 3. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Ak pôjde o inú neodstraniteľnú vadu ako tú popísanú v prvej vete tohto odstavca Reklamačného poriadku kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári  na uplatnenie reklamácie.
 1. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 1. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 1. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar pokladá doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

V Bytči , dňa 1.12.2021

X