Všeobecné

obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako len „VOP“) upravujú obchodné, dodacie, reklamačné a iné podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi

predávajúcim:  Viera Bryndziarová

s miestom podnikania:        Setechov 512, 013 53 Petrovice,

                            Slovenská republika

                                      adresa prevádzkarne:        Lombardiniho 208/4, 014 01 Bytča,

                                                                            Slovenská republika

IČO:                                40 067 271

DIČ:                               SK1045574145

zapísaný:                                  Živnostenský register vedený Okresným úradom Žilina, č. živn. reg.: 501-3281

Kontaktné údaje:

e-mail:         rbryndziar@azet.sk

telefón:        0917972189

(ďalej označovaný aj ako len „predávajúci„)

a

kupujúcim:         osoba, ktorá od predávajúceho kúpi tovar, s predajom ktorého predávajúci podniká

(ďalej označovaný aj ako len „kupujúci„),

ktorej predmetom (predmetom uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim) je kúpa a predaj tovaru predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho ako aj na tovar zakúpený na prevádzke firmy.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa vzťahujú na tovar kupujúcim objednaný a zaplatený a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 1. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci.          Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe požiadavky kupujúceho.
 • Uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj ako len „zmluva“)
 • Zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho avšak s tým, že predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu skôr ako bude zaplatená dohodnutá kúpna cena spolu s nákladmi na dopravu tovaru kupujúcemu.
  • Návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj ako len „objednávka„) je účinný zaslaním objednávkového formulára v systéme internetového obchodu, alebo zaslaním e-mailovej objednávky, prípadne inej formy akceptovanej predávajúcim.
 • Po odoslaní objednávky spôsobom popísaným vyššie predávajúci kupujúcemu odošle prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie alebo prostredníctvom telefónu
 • záväznú akceptáciu objednávky a/alebo
 • informáciu o dostupnosti tovaru popísaného v objednávke v prípade, ak predávajúci požadovaný tovar nemá k dispozícii, alebo má k dispozícii menšie množstvo, alebo sú tu iné dôvody, pre ktoré predávajúci nemôže okamžite splniť objednávku kupujúceho, ako aj informáciu o predpokladanom termíne dostupnosti objednaného tovaru.
 • Záväzná akceptácia objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy. Ďalej musí obsahovať údaje o cene a platobné podmienky a cene služby spojenej s dodávkou tovaru. Údaje o mieste doručenia tovaru, údaje o predávajúcom, poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, prípadne iné údaje.
 • Kupujúci môže zrušiť objednávku do doby, kým mu nebola doručená záväzná akceptácia predávajúceho.

Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu v lehote 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 • Práva a povinnosti predávajúceho
 • Predávajúci je povinný na základe zmluvy a zaplatenej kúpnej ceny kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite. Zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Tovar musí spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky. Zároveň je povinný pribaliť, alebo elektronicky poslať doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru podľa zákonov Slovenskej republiky (návod na použitie v Slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho         za dodaný tovar.
 • Predávajúci je povinný tovar, ktorý je predmetom zmluvy kupujúcemu odoslať do 3 pracovných dní odo dňa úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny.
 • V prípade, ak kúpna cena nebude zaplatená v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami riadne a včas, je predávajúci oprávnený od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho.
 • Práva a povinnosti kupujúceho
 • Kupujúci je povinný
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v deň od dodania tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • po doručení prevziať zakúpený tovar a náležite si ho prezrieť,
 • v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 • Dodacie podmienky
 • Tovar je predávaný podľa vyobrazených vzorov s popismi jednotlivých tovarov.
 • Predávajúci je povinný tovar, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy kupujúcemu dodať najneskôr v lehote 30 dní od dňa úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dohodnutom v uzavretej kúpnej zmluve.    V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15,- eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, je o tom povinný informovať kupujúceho s tým, že ak dôjde k dlhšiemu omeškaniu s dodaním tovaru ako 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 • Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na niečom inom. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu dokladu o zaplatení tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu poškodenia tovaru. Pravdivý zápis o poškodení potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej       v bode 5.2. obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny najneskôr v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 • Kúpna cena
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v uzavretej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej aj ako len „kúpna cena“ alebo „cena“) formou

6.1.1.      hotovostnej platby v prevádzkarni predávajúceho alebo

6.1.2.       bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo

6.1.3.       osobe, prostredníctvom ktorej predávajúci dopravil tovar kupujúcemu.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov majúcich na jej výšku bezprostredný vplyv s tým, že v prípade, ak dôjde k takémuto prípadu, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať kupujúceho, ktorý je oprávnený v lehote 5 dní od doručenia takejto informácie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná  na účet predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
 • Nadobudnutie vlastníckeho práva a zodpovednosť za škodu na tovare
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od osoby, prostredníctvom ktorej predávajúci  dopravil tovar kupujúcemu.
 • Osobné údaje a ich ochrana
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že
  • je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a
  • je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Vyžadované sú iba údaje nevyhnutne potrebné pre uzavretie platnej kúpnej zmluvy a na plnenie povinností vyplývajúce z nej. Poskytnuté údaje budú použité pre splnenie zákonných povinností, záväzkov uvedených v zmluve a v týchto VOP, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade k vybavovaniu reklamácií, apod. Osobné údaje sú tiež spracovávané prostredníctvom elektronickej databázy pre rokovania nevyhnutné a úzko spojené s plnením povinností predávajúceho a realizáciou zmluvy a tiež prípadne prostredníctvom tretích subjektov – spracovateľov osobných údajov zodpovedných za svoje konanie.
 • Poskytnuté údaje sú k dispozícii iba predávajúcemu, tretím stranám sú poskytované len s výnimkami uvedenými v tomto článku 8. VOP a ďalej s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom, vedením účtovníctva a plnením ďalších zákonných povinností predávajúceho. Žiadnej ďalšej osobe nebudú poskytnuté.
 • Zaslaním Objednávky predávajúcemu kupujúci súhlasí s použitím svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne   v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • V prípade záujmu kupujúceho o zasielanie reklamných e-mailov o akciách kupujúci vyplní v objednávke tento bod. V prípade že si to kupujúci neželá, nevyplní tento bod.
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime        na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 • Podrobnosti ochrany osobných údajov sú bližšie upravené v osobitnom dokumente zverejnenom na internetovej stránke predávajúceho.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu objednaného tovaru, prípadne z dôvodu vyššej moci. Predávajúci je povinný vynaložiť všetko možné úsilie, aby uspokojil požiadavky kupujúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať a ak ani za týchto okolností nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 1. Osobitné ustanovenia pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
 1. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z.).
 1. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 1. Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom:
 2. uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 3. na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu kupujúci na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 4. uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení kupujúceho predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
 5. uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
 1. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely týchto VOP rozumie akákoľvek zmluva:
 2. na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo
 3. ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.
 1. Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho, pred tým ako kupujúci odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť kupujúcemu spôsobom podľa bodu 10.6. týchto VOP, nižšie popísané informácie, predávajúci ich kupujúcemu oznamuje týmito VOP, pokiaľ predávajúci neoznámi kupujúcemu niečo iné, resp. ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné:
 1. hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému  prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe s tým, že tieto vlastnosti sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho bryndziar.sk a v prípade, ak tam uvedené nie sú, budú kupujúcemu poskytnuté prostredníctvom mailovej správy,
 2. obchodným menom a miestom podnikania predávajúceho je obchodné meno a miesto podnikania uvedené v bode 1.1 týchto VOP,
 3. telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresa jeho elektronickej pošty sú uvedené v bode 1.1. týchto VOP,
 4. adresou predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet je adresa prevádzkarne uvedená v bode 1.1. týchto VOP,
 5. celková cena tovaru alebo služby, vrátane DPH a všetkých ostatných daní:
  1. Ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, popíše spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré budú zarátané do celkovej ceny,
  1. Ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje kupujúceho o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a ak túto cenu nemožno určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta

s tým, že tieto údaje sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho bryndziar.sk a v prípade ak tam uvedené nie sú, budú kupujúcemu poskytnuté prostredníctvom mailovej správy.

 • predávajúci nepoužíva číslo služby so zvýšenou tarifou za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy,
 • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich s tým, že tieto údaje sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho bryndziar.sk a v prípade ak tam uvedené nie sú, budú kupujúcemu poskytnuté prostredníctvom mailovej správy (Reklamačný poriadok = príloha č. 1 týchto VOP),
 • informácia o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v bode 10.7. týchto VOP,
 • v prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady  na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 • ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,
 • kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien         na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby o ktoré kupujúci vyslovene požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovar vopred objednal,
  • preprava tovaru, nájom automobilov alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo lehote,
 • predávajúci voči kupujúcemu zodpovedá za vady v rozsahu podľa ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, tzn. Kupujúci má právo ak ide o vadu

1.       odstrániteľnú na to aby bola táto vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci (alebo ak sa vada týka len súčasti veci výmenu súčasti veci) ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

2.       ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci v prípade ak ide síce o odstraniteľnú vadu, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné ako vyššie popísané neodstrániteľné vady kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Podrobnosti uplatnenia nárokov z vád tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je Prílohou č. 1 týchto VOP.

 • predávajúci neposkytuje záruku podľa prísnejších zásad ako ustanovuje všeobecný právny predpis a neposkytuje ani pomoc a služby kupujúcim po predaji tovaru alebo poskytnutí služby,
 • predávajúci sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania sa okrem týchto VOP,
 • predávajúci s kupujúcim neuzatvára zmluvu na dobu určitú ani na dobu neurčitú a ani zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje platnosť,
 • záväzky kupujúceho trvajú počas celej doby existencie a platnosti a účinnosti zmluvy a povinnosť zaplatiť cenu tovaru a/alebo služby až do jej úplného zaplatenia, resp. do zániku takého záväzku iným spôsobom predpokladaným zákonom. V prípade ukončenia platnosti zmluvy, resp. jej zrušenia zákonom predpokladaným spôsobom z dôvodov na strane kupujúceho, môžu predávajúcemu vzniknúť voči kupujúcemu nároky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,
 • v prípade, ak je kupujúci povinný zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho, predávajúci ho o tejto povinnosti bude informovať, ako aj o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • predávajúci kupujúcemu nedodáva žiadny elektronický obsah a v prípade, ak sa tak stane, poskytne kupujúcemu informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak to bude vhodné,
 • s)    informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu ak je to vhodné,
 • Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom: na rbryndziar@azet.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci – spotrebiteľ má zároveň právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov a to podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený na podanie sťažnosti použiť aj online formulár na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 1. Informácie podľa bodu 10.5. VOP sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade:
 2. zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,
 3. zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 1. Podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy:
 2. kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa :
  1. prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona  o ochrane spotrebiteľa u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu   na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej aj ako len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č.2, ktorý mu odovzdal predávajúci,
 • lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty,
 • pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (tj. § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách), oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety tohto písmena,
 • ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči,
 • ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v  § 9 ods. 3 a  § 10 ods.3 Zákona      o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci,
 • kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty,
 • pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru,
 • kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného     na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa,
 • ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy,
 • predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim,
 • pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa písmena l) tohto odseku Zmluvy pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 1. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci si včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1  Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 1. Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého vzor tvorí prílohu Zákona o ochrane spotrebiteľa a tlačivo je umiestnené na internetovej stránke predávajúceho. (príloha č. 2 týchto VOP).
 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v priestoroch prevádzky.
 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná  vo forme e-mailových správ.
 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu     s nimi súhlasí.

V Bytčo , dňa 1.12.2021

X